Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Juridisch adviesbureau mr C.L. Kuipers, met ingang van 2 december 2015

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  “opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
  “opdrachtnemer”: mr C.L. Kuipers.
 2. De overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand met inachtneming van deze algemene voorwaarden, èn de door de opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging of offerte.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij daarvan door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

 1. Offertes en opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat zowel opdrachtnemer als opdrachtgever deze hebben ondertekend.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3. Uitvoeren door derden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan na toestemming van de opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Opdrachtnemer is daarbij gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van opdrachtnemer mag worden verlangd.
 3. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder e-mail en het Internet.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover noodzakelijk, verschaft de opdrachtgever aan opdrachtnemer op zijn locatie kosteloos een werkruimte, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 9. Reclames en onderzoek

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
 2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 3. Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden aantoonbaar zinloos is geworden, heeft opdrachtgever het recht op restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn.
 2. Indien opdrachtgever overgaat tot voortijdige beëindiging, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13. Vervaltermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 14. Contractsoverneming

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte dient te brengen en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.